Vedtekter

Selskapet har som formål – direkte eller gjennom datterselskaper – å investere i fast eiendom, aksjer, og andre verdipapirer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.

VEDTEKTER FOR BERNER GRUPPEN AS
Vedtatt på generalforsamlingen 24. april 2020

 

§ 1
Selskapets navn er Berner Gruppen AS.

Selskapet har som formål – direkte eller gjennom datterselskaper – å investere i fast eiendom, aksjer, og andre verdipapirer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.
 

§ 2
Selskapets aksjekapital er kr. 348.896,70. Av aksjene, som hver lyder på kr. 0,30 er 727.757 ordinære aksjer og 435.232 preferanseaksjer. Alle aksjer er fullt innbetalt.

Preferanseaksjene skal i tilfelle av selskapets oppløsning gis fortrinnsvis dekning for sine kapitalbeløp, men for øvrig være likestillet med de ordinære aksjer.
 

§ 3
Aksjonærene utøver stemmerett i selskapets anliggender på generalforsamling, idet hver aksje gir en stemme, dog således at ingen kan utøve stemmerett på egne eller andres vegne for mer enn 10 % av representerte aksjer på generalforsamlingen. Alle spørsmål avgjøres ved alminnelig stemmeflerhet av de møtende, unntagen i tilfelle, hvor annet uttrykkelig er bestemt.
 

§ 4
I spissen for selskapet står et av generalforsamlingen valgt styre på mellom 1 og 5 medlemmer.

Styret velger selv sin leder, hvis stemme i tilfelle av stemmelikhet gjør utslaget.

Selskapets firma tegnes av styrets leder.
 

§ 5
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets internettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnader dersom aksjonæren krever det.